Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú z titulu zodpovednosti za nedostatky poskytovaných služieb, resp. nedostatky podávaného tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z.

Právo na reklamáciu
Ak spotrebiteľ zistí, že predaný tovar, jedlá a nápoje alebo poskytnuté ubytovacie a s nimi súvisiace doplnkové služby majú chybu, má právo tieto chyby reklamovať.
Chyby akosti jedál a nápojov určených na okamžitú spotrebu reklamuje spotrebiteľ konzumácie priamo u obsluhujúceho pracovníka.
Ak sa chyby jedál a nápojov týkajú množstva a hmotnosti, musia sa reklamovať pred začatím konzumácie. Reklamáciu z dôvodu kvality a teploty jedál a nápojov musí spotrebiteľ uplatniť ihneď po ochutnaní.
V prípade výskytu chyby na kúpenom nepotravinárskom tovare uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu v záručnej dobe.
V prípade výskytu nedostatkov poskytnutej ubytovacej, resp. doplnkovej služby uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zaplatení služieb, ktorých chyby reklamuje.

Zodpovednosť hotela

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľa zodpovedný pracovník hotela po odbornom posúdení rozhodne o reklamácii ihneď. Ak nie je možné o reklamácii rozhodnúť ihneď alebo je reklamácia neopodstatnená, spíše sa záznam o reklamácii. Záznam musí obsahovať presné označenie služby, čas kedy bola poskytnutá, vyskytnuté chyby a požiadavku, ako má byť reklamácia vybavená. Kópiu záznamu dostane spotrebiteľ.

Vybavenie reklamácie včítane času na odborne posúdenie chyby nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie môže uplatniť svoje právo na súde.

Vybavenie reklamácie

  1. Stravovacie služby
   Spotrebiteľ má právo požadovať výmenu, alebo vrátenie zaplatenej ceny.
   Chyby jedál a nápojov sa považujú za neodtrániteľné.
  2. Ubytovacie, doplnkové služby
   Ak nie je možné chyby technického charakteru odstrániť a ak hotel nemôže poskytnúť spotrebiteľovi náhradné služby (chyby hotelovej izby, chyby doplnkových služieb) má spotrebiteľ právo na
   – primárnu zľavu z ceny
   zrušenie zmluvy spravidla ped prenocovím a na vrátenie peňazí, ak boli služby uhradené vopred.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

Spotrebiteľ uplatní právo sa reklamáciu bez zbytočného odkladu najneskôr, najmä však do doby uplatnenia záručnej lehoty.

Záručná doba je:
potravinársky tovar – 8 dní
– nepotravinársky tovar a služby – 24 mesiacov

Tento reklamačný poriadok nabobúda platnosť a účinnosť dňom 4.7.2004