Postępowanie reklamacyjne

Niniejszy regulamin reklamacyjny reguluje stosunki i warunki, które wynikają z tytułu odpowiedzialności za wadliwe świadczenie usług lub wady sprzedawanego towaru w myśl Kodeksu cywilnego i ustawy nr 250 Dz.U. z 2007 r.

Prawo do reklamacji
Jeśli konsument stwierdzi, że kupiony przez niego towar, dania lub napoje bądź kupione usługi noclegowe lub powiązane usługi uzupełniające są wadliwe, ma prawo te wady reklamować.
Błędy jakości dań i napojów przeznaczonych do niezwłocznego spożycia konsument reklamuje bezpośrednio u obsługującego pracownika.
Jeśli wady dań i napojów dotyczą ilości i masy, muszą być reklamowane przed rozpoczęciem konsumpcji. Reklamację jakości i temperatury dań oraz napojów konsument musi zastosować przed degustacją.
W przypadku wystąpienia wad w zakupionym towarze z asortymentu pozaspożywczego konsument powinien zastosować prawo do reklamacji w okresie gwarancyjnym.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w świadczeniach zakwaterowania lub usługach dodatkowych konsument zastosuje prawo do reklamacji bez zbędnej zwłoki. Po upływie okresu gwarancyjnego prawo do reklamacji wygasa.
Podczas stosowania reklamacji konsument przedkłada dokument o uregulowaniu usług, których wady reklamuje.

Odpowiedzialność hotelu

Po zastosowaniu reklamacji konsumenta i po uzyskaniu opinii eksperta odpowiedzialny pracownik hotelu zadecyduje niezwłocznie o reklamacji. Jeśli nie ma możliwości niezwłocznego rozstrzygnięcia reklamacji lub reklamacja jest nieuzasadniona zostanie sporządzony dokument reklamacyjny. Dokument musi zawierać dokładne oznakowanie usług, okres świadczenia, błędy i wymogi, jak reklamacja ma zostać rozpatrzona. Konsument otrzymuje kopię dokumentu.
Rozpatrzenie reklamacji, w tym czas na ekspertyzę specjalistyczną wady, nie może trwać ponad 30 dni.
Jeśli konsument nie jest zadowolony z wyniku rozpatrzenia reklamacji, może zastosować swoje prawo w sądzie.

 

Rozpatrzenie reklamacji

 1. Wyżywienie
  Wady dań i napojów uważa się za nieusuwalne.
  Konsument ma prawo domagać się wymiany lub zwrotu zapłaconej ceny.
 2. Usługi zakwaterowania, usługi dodatkowe
  Jeśli błędów o charakterze technicznym nie da się usunąć i jeśli hotel nie może zapewnić konsumentowi usług zastępczych (wady w pokoju hotelowym, wady usług uzupełniających) konsument ma prawo:
 • do podstawowej zniżki od ceny
 • do uchylenia umowy zasadniczo przed przenocowaniem i zwrotu należności, jeśli usługi zostały uregulowane z góry.

Terminy zastosowania reklamacji

Konsument ma prawo do zastosowania reklamacji bez zbędnej zwłoki najszybciej, zwłaszcza jednak do końca czasu trwania okresu gwarancyjnego.

Czas trwania okresu gwarancyjnego:

 • towar spożywczy – 8 dni
 • towar i usługi z asortymentu pozaspożywczego – 24 miesiące