GDPR

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby zakwaterowanej w hotelu

Spółka AQUAPARK Poprad, s.r.o., siedziba: Športová 1397/1, 058 01 Poprad, Słowacja, REGON: 36 482 609, organ rejestrowy: Rejestr Handlowy Sądu Okręgowego Preszów, oddział: Sro, nr 13805/P (zwana dalej „właścicielem hotelu”) przetwarza przekazane przez gościa hotelowego dane osobowe w niezbędnym zakresie, a w szczególności imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, narodowość, numer paszportu lub dowodu osobistego, numer wizy, numer telefonu, adres e-mail, w celu zapewnienia usługi zakwaterowania i usług powiązanych (wypełnianie umowy) oraz w celu spełnienia obowiązków nałożonych przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa związane ze świadczonymi usługami (np. Ustawa nr 582 Dz.U. Republiki Słowackiej z 2004 r. o podatkach miejskich i opłacie miejskiej za odpady komunalne, Ustawy nr 404 Dz.U. Republiki Słowackiej z 2011 r. o pobycie cudzoziemców wraz późn. zm.). Przetwarzanie danych osobowych przez właściciela hotelu trwa przez okres niezbędny do wypełnienia powyżej wymienionych celów przetwarzania. Podanie danych osobowych właścicielowi hotelu jest niezbędne dla wyżej wymienionych celów przetwarzania. W przypadku niepodania danych przedmiotowe usługi nie mogłyby zostać świadczone.

Usługodawca przechowuje dane osobowe przekazane przez gościa hotelowego w celu świadczenia usług zakwaterowania i usług powiązanych (zgodnie z poprzednim akapitem) w swoim systemie informatycznym, również po świadczeniu poszczególnych usług zakwaterowania oraz usług powiązanych, skąd będą mogły być pobrane przez usługodawcę podczas kolejnej wizyty, dlatego nie będą musiały być ponownie przekazane usługodawcy w przypadku kolejnego zakwaterowania. Przetwarzanie danych osobowych jest przeprowadzane na podstawie uzasadnionej potrzeby usługodawcy, która wynika z chęci zapewnienia gościowi hotelowemu satysfakcji i komfortu podczas ponownego zakwaterowania gościa hotelowego, ponieważ proces zakwaterowania będzie przyśpieszony i łatwiejszy. Usługodawca przechowuje dane osobowe gościa hotelowego w systemie informatycznym przez 5 lat od ostatniego pobytu gościa hotelowego w hotelu.

Gość hotelowy odpowiada za kompletność, prawdziwość i poprawność przekazanych danych osobowych. W przypadku zmiany przekazanych przez gościa hotelowego danych osobowych gość hotelowy ma obowiązek bezzwłocznie poinformować o takiej zmianie.

Prawa gościa hotelowego, jako osoby zainteresowanej, są ujęte w artykułach 12 do 22 Rozporządzenia Rady (UE) nr 679 z 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jako osoba, której to dotyczy, gość hotelowy ma prawo:

  • do dostępu do swoich danych osobowych,
  • do poprawy nieprawidłowych danych osobowych,
  • do ograniczenia (zablokowania) przetwarzania danych osobowych,
  • do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych,
  • do usunięcia danych osobowych,
  • do przeniesienia danych osobowych,
  • do złożenia skargi do organu nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, w przypadku podejrzenia, że dane osobowe gościa hotelowego są przetwarzane w sprzeczności do obowiązującego prawa.

Gość hotelowy w związku z konkretną sytuacją ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, które jest przeprowadzane na podstawie uzasadnionej potrzeby usługodawcy. Usługodawca nie może dalej przetwarzać danych osobowych gościa hotelowego, dopóki nie pojawią się niezbędnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, które mają pierwszeństwo przed interesem, prawami i wolnościami gościa hotelowego, lub podstawy do udowodnienia, zastosowania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli gość hotelowy korzysta z praw osoby zainteresowanej, zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, a na podstawie żądania gościa hotelowego nie można zweryfikować tożsamości osoby zwracającej się z żądaniem lub jeśli usługodawca ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości gościa hotelowego, usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji, niezbędnych do potwierdzenia tożsamości gościa hotelowego.

Vážení hostia, v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku budú naše hotely zatvorené v termíne od 13.03.2020 do odvolania. Je pre nás dôležité vaše zdravie a zdravie našich zamestnancov, preto sme prijali tieto opatrenia. Veríme že naše rozhodnutie prijmete s pochopením a porozumením. Rezervačné oddelenie prosím kontaktujte len emailom:recepcia@aquacity.sk. Ak už ste zálohu vopred zaplatili, chceme Vás požiadať o dohodnutie si presunu Vášho pobytu, nie stornovanie. Využiť pobyt v náhradnom termíne Vám ponúkame počas celého roka 2020. Zároveň by sme Vás radi ubezpečili, že naše hotely prijali všetky preventívne opatrenia. Žiadame Vás, ste sa riadili pokynmi krízového štábu SR a správali sa zodpovedne v tejto situácii. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutia Dear guests, in regards to the current situation in Slovakia our hotels will be closed between from 13.03.2020. These measures have been taken because your health and the health of our employees is important to us. We trust our decision will be received with understanding. Please contact our reservation department via email only: recepcia@aquacity.sk. If you have already paid a deposit, we kindly ask you to change the date of your stay, please do not cancel your booking. You can choose an alternative date of your stay anytime during 2020. At the same time we would like to assure you that our hotels have taken all precautionary measures to prevent any potential coronavirus spread in the hotel premises. In the meantime we kindly ask you to follow the instructions of the crisis management team and please behave responsibly in this situation. Thank you for your understanding. Drodzy goście w związku z obecną sytuacją na Słowacji i na świecie, nasze hotele będą zamknięte od 13.03.2020. Zdrowie naszych klientów i pracowników jest dla nas najważniejsze, dlatego podjęliśmy stosowne środki zapobiegawcze. Wierzymy, że przyjmą Państwo naszą decyzję ze zrozumieniem. Prosimy o kontakt z działem rezerwacji pod adresem e-mail: recepcia@aquacity.sk. Jeśli mają Państwo zapłaconą zaliczkę, prosimy o uzgodnienie innego terminu pobytu, a nie anulowanie. Pobyt w alternatywnym terminie można wykorzystać przez cały rok 2020. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że nasze hotele podjęły wszelkie środki ostrożności. Prosimy o przestrzeganie instrukcji Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej oraz odpowiedzialne i solidarne zachowanie. Dziękujemy za zrozumienie Уважаемые клиенты, На основании постановления Центрального штаба по кризисной ситуации Словацкой Республики от 12 марта 2020 г. в связи со сложившейся ситуацией в Словакии, наш аквапарк AquaCity Попрад будет временно закрыт в период с 13 марта 2020 года. О дальнейшем графике работы мы будем информировать вас в соответствии с развитием событий.  В своей работе мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, уделяем большое внимание дезинфекции помещений и соблюдаем все предписания, которые действуют в этот период. Мы уверены, что в самое короткое время мы сможем полностью предоставить своим клиентам услуги, как это было до сих пор. Следите за нашим сайтом www.aquacity.sk и FB - страницей AquaCity Poprad / Horizont, где мы будем размещать всю необходимую информацию. Благодарим Вас за понимание.