GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov hosťa hotela

Spoločnosť AQUAPARK Poprad, s.r.o., so sídlom Športová 1397/1, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 609, zapísanej v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 13805/P (ďalej len „prevádzkovateľ hotela“) spracúva Vami poskytnuté osobné údaje v nevyhnutne potrebnom rozsahu, a to najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, číslo pasu alebo občianskeho preukazu, číslo víz, telefónne čislo, email, za účelom poskytnutia ubytovacích služieb a s tým súvisiacich služieb (plnenie zmluvy), a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi v súvislosti s poskytovanými službami (napr. zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom hotela sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na riadne splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania. Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi hotela je nevyhnutné pre naplnenie vyššie uvedených účelov spracúvania. V prípade ich neposkytnutia by Vám nebolo možné poskytnúť predmetné služby.

Prevádzkovateľ hotela uchováva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom poskytnutia ubytovacích služieb a s tým súvisiacich služieb (podľa predchádzajúceho odseku) vo svojom informačnom systéme aj po poskytnutí jednotlivých ubytovacích služieb a s tým spojených služieb, odkiaľ budú môcť byť prevádzkovateľom hotela obnovené pri Vaše nasledujúcej návšteve nášho zariadenia, teda ich nebudete musieť pri ďalšom ubytovaní opätovne poskytovať prevádzkovateľovi hotela. Toto spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa hotela, ktorý spočíva vo zvýšení Vašej spokojnosti a komfortu pri Vašom opätovnom ubytovaní sa, nakoľko sa proces ubytovania zrýchli a zjednoduší. Prevádzkovateľ hotela uchováva Vaše osobné údaje v informačnom systéme najdlhšie po dobu 5 rokov od Vášho posledného ubytovania sa u nás.

Zodpovedáte za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny Vami poskytnutých osobných údajov ste povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť.

Vaše práva ako dotknutej osoby sú upravené v článkoch 12 až 22 Nariadenia Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Ako dotknutá osoba máte právo:

  • na prístup k svojim osobným údajom,
  • na opravu nesprávnych osobných údajov,
  • na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov,
  • na výmaz osobných údajov,
  • na prenosnosť údajov,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa hotela. Prevádzkovateľ hotela nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V prípade, že si u prevádzkovateľa hotela uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z Vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má prevádzkovateľ hotela oprávnené pochybnosti o Vašej totožnosti, vyhradzuje si prevádzkovateľ hotela právo Vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti.

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj ďalším subjektom, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané, a to najmä poskytovateľ IT služieb. Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.