GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov hosťa hotela

Spoločnosť AQUAPARK Poprad, s.r.o., so sídlom Športová 1397/1, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 609, zapísanej v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 13805/P (ďalej len „prevádzkovateľ hotela“) spracúva Vami poskytnuté osobné údaje v nevyhnutne potrebnom rozsahu, a to najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, číslo pasu alebo občianskeho preukazu, číslo víz, telefónne čislo, email, za účelom poskytnutia ubytovacích služieb a s tým súvisiacich služieb (plnenie zmluvy), a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi v súvislosti s poskytovanými službami (napr. zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom hotela sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na riadne splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania. Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi hotela je nevyhnutné pre naplnenie vyššie uvedených účelov spracúvania. V prípade ich neposkytnutia by Vám nebolo možné poskytnúť predmetné služby.

Prevádzkovateľ hotela uchováva Vami poskytnuté osobné údaje za účelom poskytnutia ubytovacích služieb a s tým súvisiacich služieb (podľa predchádzajúceho odseku) vo svojom informačnom systéme aj po poskytnutí jednotlivých ubytovacích služieb a s tým spojených služieb, odkiaľ budú môcť byť prevádzkovateľom hotela obnovené pri Vaše nasledujúcej návšteve nášho zariadenia, teda ich nebudete musieť pri ďalšom ubytovaní opätovne poskytovať prevádzkovateľovi hotela. Toto spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa hotela, ktorý spočíva vo zvýšení Vašej spokojnosti a komfortu pri Vašom opätovnom ubytovaní sa, nakoľko sa proces ubytovania zrýchli a zjednoduší. Prevádzkovateľ hotela uchováva Vaše osobné údaje v informačnom systéme najdlhšie po dobu 5 rokov od Vášho posledného ubytovania sa u nás.

Zodpovedáte za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny Vami poskytnutých osobných údajov ste povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť.

Vaše práva ako dotknutej osoby sú upravené v článkoch 12 až 22 Nariadenia Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Ako dotknutá osoba máte právo:

  • na prístup k svojim osobným údajom,
  • na opravu nesprávnych osobných údajov,
  • na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov,
  • na výmaz osobných údajov,
  • na prenosnosť údajov,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa hotela. Prevádzkovateľ hotela nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V prípade, že si u prevádzkovateľa hotela uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z Vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má prevádzkovateľ hotela oprávnené pochybnosti o Vašej totožnosti, vyhradzuje si prevádzkovateľ hotela právo Vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti.

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj ďalším subjektom, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané, a to najmä poskytovateľ IT služieb. Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.

Vážení hostia, v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku budú naše hotely zatvorené v termíne od 13.03.2020 do odvolania. Je pre nás dôležité vaše zdravie a zdravie našich zamestnancov, preto sme prijali tieto opatrenia. Veríme že naše rozhodnutie prijmete s pochopením a porozumením. Rezervačné oddelenie prosím kontaktujte len emailom:recepcia@aquacity.sk. Ak už ste zálohu vopred zaplatili, chceme Vás požiadať o dohodnutie si presunu Vášho pobytu, nie stornovanie. Využiť pobyt v náhradnom termíne Vám ponúkame počas celého roka 2020. Zároveň by sme Vás radi ubezpečili, že naše hotely prijali všetky preventívne opatrenia. Žiadame Vás, ste sa riadili pokynmi krízového štábu SR a správali sa zodpovedne v tejto situácii. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutia Dear guests, in regards to the current situation in Slovakia our hotels will be closed between from 13.03.2020. These measures have been taken because your health and the health of our employees is important to us. We trust our decision will be received with understanding. Please contact our reservation department via email only: recepcia@aquacity.sk. If you have already paid a deposit, we kindly ask you to change the date of your stay, please do not cancel your booking. You can choose an alternative date of your stay anytime during 2020. At the same time we would like to assure you that our hotels have taken all precautionary measures to prevent any potential coronavirus spread in the hotel premises. In the meantime we kindly ask you to follow the instructions of the crisis management team and please behave responsibly in this situation. Thank you for your understanding. Drodzy goście w związku z obecną sytuacją na Słowacji i na świecie, nasze hotele będą zamknięte od 13.03.2020. Zdrowie naszych klientów i pracowników jest dla nas najważniejsze, dlatego podjęliśmy stosowne środki zapobiegawcze. Wierzymy, że przyjmą Państwo naszą decyzję ze zrozumieniem. Prosimy o kontakt z działem rezerwacji pod adresem e-mail: recepcia@aquacity.sk. Jeśli mają Państwo zapłaconą zaliczkę, prosimy o uzgodnienie innego terminu pobytu, a nie anulowanie. Pobyt w alternatywnym terminie można wykorzystać przez cały rok 2020. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że nasze hotele podjęły wszelkie środki ostrożności. Prosimy o przestrzeganie instrukcji Sztabu Kryzysowego Republiki Słowackiej oraz odpowiedzialne i solidarne zachowanie. Dziękujemy za zrozumienie Уважаемые клиенты, На основании постановления Центрального штаба по кризисной ситуации Словацкой Республики от 12 марта 2020 г. в связи со сложившейся ситуацией в Словакии, наш аквапарк AquaCity Попрад будет временно закрыт в период с 13 марта 2020 года. О дальнейшем графике работы мы будем информировать вас в соответствии с развитием событий.  В своей работе мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших клиентов, уделяем большое внимание дезинфекции помещений и соблюдаем все предписания, которые действуют в этот период. Мы уверены, что в самое короткое время мы сможем полностью предоставить своим клиентам услуги, как это было до сих пор. Следите за нашим сайтом www.aquacity.sk и FB - страницей AquaCity Poprad / Horizont, где мы будем размещать всю необходимую информацию. Благодарим Вас за понимание.